FEMUR CİSİM KIRIĞI - 6 Aydan Ufak Çocukta Tedavi

 

yaralanma mekanizması
klinik görünüm
kırık tipleri ve tanı
< 6 ay tedavi
6 ay-6 yaş: alçılama
6 ay-6 yaş: traksiyon
iskelet traksiyonu
elastik çivileme
eksternal fiksasyon
plak ile tespit
rijid çivileme
tedavi algoritması

Tedavi

Özellikle ergenlik döneminde görülen femur cisim kırıklarının büyük çoğunluğu (yaklaşık % 90) araç içi veya araç dışı trafik kazası gibi yüksek enerjili bir yaralanma sonucunda oluşur.Yüksek enerjili yaralanma aynı zamanda diğer organ yaralanmalarına da neden olabileceğinden hastanın muayenesi uluslararası acil müdahale protokollerine uygun ve itina ile yapılmalıdır. Acilen müracaat ettirilen hastada solunum yolunun açık, dolaşımın normal olduğundan emin olduktan sonra Waddell triadına ait bir sorun olup olmadığı araştırılır. Waddell triadı femur kırığına eşlik eden batın ve toraks içi yaralanma ile kafa travmasını ifade eder. Özellikle araç dışı trafik kazalarında kafa travması (7 çocuktan 1’inde) üzerinde durulmalıdır. Erişkinlerin aksine çocuk femur kırığında toraks içi (göğüs boşluğu) yaralanma daha nadirdir. Batın içi organ yaralanması gibi başka bir kanama odağı yoksa izole femur kırığına bağlı kanama için kan replasmanına pek gerek duyulmaz.

Çocukta femur cisim kırığının tedavisinde çok değişik konservatif ve cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. Hangi seçeneğin daha uygun olduğuna karar verirken kırığın açık veya kapalı kırık oluşu, hastanın yaşı, kırığın lokalizasyonu, kırık paterni, eşlik eden diğer kırıkların, ya da yaralanmaların varlığı ve son olarak da ailenin tercihi dikkate alınır. Tedavi seçeneklerini ele alacak olursa bunları kabaca Pavlik bandajı, traksiyon, alçılama, plak ile osteosentez, intramedüller çivileme ve eksternal fiksatör başlıkları altında toplamak mümkündür.

Son 20 yıllık süre içerisinde çocuk femur cisim kırığının tedavisinde daha çok cerrahi yöntemler tercih edilmeye başlanmıştır. Ortopedide kullanılan implantlardaki gelişmeye paralel olarak cerrahi yöntemlerle kırığın daha çabuk ve daha az komplikasyonla iyileşmesinin sağlanması, rehabilitasyon süresinin anlamlı şekilde kısaltılabilmesi, okul çağı çocuğunun uzun süre yatağa (hastaneye) mahkum kalmaması ve çocuk üzerinde olabilecek psikolojik travmanın önlenmesi bu tercihte etkili olmuştur. 

6 Aydan Ufak Çocuk. Gelişimsel kaça displazisinde kullanılan Pavlik bandajı 6 aydan ufak bebeklerin femur cisim kırığında da kullanılır. Ufak yapılı bir bebekte bu süre 9 aya kadar uzatılabilir. Proksimal ve orta 1/3 femur cisim kırıkları için uygundur. Pavlik bandajının işlevi kırık uçlarını karşılıklı getirecek şekilde bacağı abdüksiyona, fleksiyona ve dış rotasyona almasıdır. Kalça fleksiyonda olduğundan bandaj uygulandığında, ya da takip sırasında çekilecek radyografilerde femur cismini ön arka planda görüntülemek zordur, ancak gerek koronal, gerekse sagittal plandaki 20 dereceye kadar olan açılanmalar bu yaştaki mükemmel remodelasyon yeteneği sayesinde tümüyle düzeleceğinden endişeye gerek yoktur.  Daha büyük çocukta kırık sonrası görülen aşırı büyüme bu yaşta ve ergende çok cüzi olduğundan kırık uçlarının mümkün olduğunca karşı karşıya gelmesine özen gösterilir. 1 cm’den fazla bir kısalığa izin verilmemelidir. Redüksiyonu kolaylaştırmak için uyluk elastik bandajla sarılabilir. Uyluk çok şiş ise femoral sinir tuzaklanmasını önlemek için gerekli kalça fleksiyonu şiş inene kadar ertelenir. Böyle bir kuşku varsa bebeğin dizindeki kuadriseps kasının güçlü kasılıp kasılmadığı izlenir. Genel anestezi, ya da sedasyona gerek kalmadan kolay uygulanır oluşu, çoğu zaman hastanede kalmayı gerektirmemesi, bebeğin bakımının kolayca yapılabilmesi, ekonomik oluşu ve alçıda görülen cilt tahrişinin olmayışı iyi yanlarıdır. Kırık 5 ila 6 haftada bandajı sona erdirecek derecede kaynar.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın